Skip to content
Contact Us

Contact Us

+86 755 3639 1512

Headquarter

30 Jiqing Road, Jizhou District, Ji’an City, Jiangxi Province, China
enquiries@seekink.com


Shenzhen Branch

802, Tianlong Mobile Building, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
enquiries@seekink.com

Shanghai Branch

2nd floor, Building C, Changjiang Software Park, No.180 changjiang South Road, Baoshan District, Shanghai
enquiries@seekink.com